Etsi
           
Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot... Energiatodistukset rekisteröidään ARA:n ylläpitämään energiatodistusrekisteriin. Energiatodistuksen laatii ja katselmoinnin suorittaa FISE:n pätevyyden omaava rakennusinsinööri. Uudisrakennukset joissa on jäähdytys tai ne luokitellaan suuriin rakennuksiin (yli 6 huoneistoa), eivät kuulu toimenkuvaan.

Energiatodistuksessa olevan laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen avulla (E-luku), rakennukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Energiatodistuksessa rakennukset jaetaan kuuteen energiatehokkuusluokkaan (A - G). Luokka ilmoitetaan asunnon myynti-ilmoituksen yhteydessä, jotta ostaja saa käsityksen kohteen energiatehokkuudesta. Parempi luokka merkitsee pienempiä asumiskustannuksia.

Energiatodistukseen merkitään suositukset energiatehokkuuden parantamiseksi (ei koske uudisrakennuksia). 


Energiaselvitys

Energiaselvitys liitetään rakennuslupahakemukseen ja ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on se varmennettava. Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:

- rakennuksen kokonaisenergiankulutus
- energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
- kesäaikainen huonelämpötila (ei koske pientaloja) ja tarvittaessa jäähdytysteho
- rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus
- rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
- rakennuksen energiatodistus.


Millon energiatodistus tarvitaan?


Energiatodistuksia koskeva laki uudistui 1.6.2013


Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Vaatimus koskee suoraan asuinkerrostaloja sekä uudehkoja pientaloja (rakennettu vuoden 1980 jälkeen). Siirtymäaikojen jälkeen energiatodistus vaaditaan myös rivi- ja ketjutaloilta sekä liike- ja toimistorakennuksilta (alkaen 1.7.2014), hoitoalan rakennuksilta sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksilta (alkaen 1.7.2015) sekä viimeisessä vaiheessa vanhemmilta pientaloilta (ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot alkaen 1.7.2017).1.7.2016 voimaan astunut laki


Energiatodistus tarvitaan uuden lain mukaan myös uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille sekä erillisille yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille. Energiatodistusmenettelyn piiriin tulevat lisäksi puolustushallinnon käytössä olevat rakennukset, silloin kun niihin tai niiden käyttöön ei liity salassa pidettävää tietoa. Samoin jatkossa energiatodistusvelvoitteet koskevat väliaikaista rakennusta, jos sen käyttöaika on yli kaksi vuotta. Myös suojellut rakennukset tulevat energiatodistusmenettelyn piiriin. Lainmuutos tulee voimaan 1.7.2016 ja koskee silloin uudisrakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa. Vanhempien rakennusten osalta uusia säännöksiä on noudatettava 1.1.2017 lähtien


Energiatodistusta ei vaadita

- rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,
- vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan 4 kk vuodessa,
- suojelluilta rakennuksilta,
- teollisuus- ja korjaamorakennuksilta,
- kirkoilta tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamilta rakennuksilta joita käytetään vain kokoontumiseen, 
- maatilarakennuksilta, joita ei käytetä asumiseen ja energiankäyttö on vähäistä.


Arvoltaan vähäinen rakennus

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan vähäinen, eli myyntihinta on alle 50 000 euroa.

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää vuokraustilanteessa, jos vuokra edellä luetelluissa kohteissa jää alle 350 euroa kuukaudessa. Vuokraa määriteltäessä arvioidaan rakennuksen tai huoneiston kokonaisvuokraa eli lasketaan yhteen esimerkiksi soluasunnossa asuvien maksamat vuokrat.

Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös muun erityisen syyn tilanteissa. Nämä ovat lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus tai se, että kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti.

Kevennettyä menettelyä käytettäessä luokitus on H.


Aikaisempi energiatodistus

Uuden lain tultua voimaan 1.1.2018, ovat vanhan lain mukaiset todistukset voimassa kumotussa laissa säädetyn ajan, Isännöitsijätodistuksen osana annetut energiatodistukset ovat voimassa maksimissaan vuoden 2014 loppuun.

Kumotun lain mukaista voimassa olevaa energiatodistusta käytettäessä, myynti- tai vuokrausilmoituksessa on käytettävä alaindeksiä 2007 tai 2013 energiatehokkuusluokkaa kuvaavan kirjaimen yhteydessä. Uuden lain mukaisessa energiatodistuksessa käytetään alaindeksiä 2018.Miksi energiatodistus?

Energiatodistus antaa hyödyllistä tietoa talon energiatehokkuudesta, sillä siinä ei oteta huomioon käyttäjien tottumuksia. Ostajalla on mahdollisuus vertailla eri rakennusten energiankulutusta keskenään sekä varautua jo lainaa haettaessa energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin.

Energiatodistus on hyvä tehdä myös ennen suurempaa remonttia, näin saadaan tietoa miten samalla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta ja hyödytään siten pienemmistä asumiskustannuksista sekä talon arvon noususta.

Energiatodistuksen laskennassa huomioidaan:

- talon rakenteet
- eristykset
- pinta-alat ja niihin liittyvä lämmöneristyskyky (seinät, lattia, katto, ikkunat ja ovet)
- kylmäsillat
- tarvittava ilmanvaihto
- käyttöveden kulutus
- laitesähkönkulutus
- lämmityslaitteet
- auringosta saatava säteily-energia ilmansuunnittain ja kuukausittain
- asukkaista ja laitteista hyödynnettävä lämpökuorma
- teknisten laitteiden avulla saatu energia
- sisälämpötila
- kuukausittainen ulkolämpötila
- jne...

Energiatodistuksen yhteydessä esitetään myös suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi.